home

 

 

Majitelem a provozovatelem internetových stránek domény "PRIZMATIK.EU" vč. a všech jejich subdomén (dále jen "stránky") je Jaroslav Prizmatik Hruška, se sídlem v Hradci Králové, Česká Republika, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Veškerý obsah a design internetových stránek "PRIZMATIK.EU" , tj. i této, je chráněn podle autorského zákona, obchodního a občanského zákoníku, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži.
Texty, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky a další materiály zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání.
Výtvarná, fotografická a jiná díla (artefakty) zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání.
Bez prokazatelného souhlasu Jaroslava Prizmatika Hrušky, autora a provozovatele těchto stránek, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.

The owner and operator of the website domain "PRIZMATIK.EU" incl. and all its subdomains (the "Site") is Jaroslav Prizmatik Hruska, located in Hradec Kralove, Czech Republic, which is consistent with the Act. No. 121/2000 Coll., on copyright, rights related to copyright and amending certain laws (the Copyright Act), as amended, shall be entitled to exercise the property rights to this website. All content and website design "PRIZMATIK.EU", ie, and this is protected under copyright law, Commercial and Civil Code, the Law on Trademarks and the relevant provisions of the Commercial Code concerning unfair competition. Texts, which includes Articles, news, contributions, contracts, conditions, price lists and other materials located here are protected separately in each group, including their arrangement. Art, photographic and other works (artifacts) situated here are protected separately in each group, including their arrangement. Without prior express consent of Jaroslav Prizmatik Hruska, author and operator of this website is expressly prohibited copying or redistributing any way. Some components may contain covert security features that will be used for both civil and criminal proceedings against unauthorized persons.

   

 

copyright ©Jarda Prizmatik Hruška e-mail skype facebook